Тестване на шрифт Adys

Един кратък разказ за решителността и старанието на логопеда и докторант Теодора Яръмова, които разкриват впечатляващи резултати на шрифт Adys, използван в учебник “Читанка” за четвърти клас за една учебна година.

Първата ми “среща” с Теодора е през есента на 2018 г. през контактната форма на сайта adysfont.com. В съобщението си тя пита дали има възможност електронен учебник да се чете (да бъде визуализиран) с шрифт Adys. Тъй като изданието е собственост на “Просвета” аз отговарям, че това е възможно, стига издателството да изтегли безплатния пакет и да преформатира учебника. Няколко дена по-късно, тя връща отговор, че е намерила начин как да го направи сама и ще работи с двама свои ученици със специфични езикови нарушения, които засягат писмената им дейност (четене, писане). По-късно в началото на 2021 г. в сборник от Национална конференция “Образование и изкуства” 2020 на СУ е публикуван доклад с резултат от изследването проведено в периода на една учебна година.

Стандартният метод за тестване на четивността на специализиран шрифт се измерва чрез измерване на скоростта на четене на група доброволци, брой на техните грешки при прочитане, както и брой на фиксации на определени места в думите по време на четенето. Подходът, който избира Теодора е напълно различен. Тя прилага шрифт Adys като асистивна технология в реална среда, за да отчете резултата от продължителната употреба. Проучването включва четирима ученика, диагностицирани с дислексия, които са преминали през 3 години традиционно обучение, получили са специални образователни подходи и логопедична рехабилитация на комуникативното нарушение, но все още изпитват затруднения при четенето. Участниците се разделят в две групи. Първата – двама ученика – използва адаптирания учебник в период на една учебна година като – работи с учителите в класа, с логопед по време на сесиите, с ресурсен учител по време на заниманията и с родител у дома. С втората контролна група (двама ученика) се работи по установените дългосрочни корекционно-терапевтични планове и логопедични терапии.
Вероятно малката група участници могат да породят съмнение за сериозността на проучването, но трябва да се вземат предвид няколко факта.
На първо място броят на реално установените и потвърдени случаи на затруднения от спектъра на дислексия сред учениците е малък, поради недостатъчен капацитет за разпознаване и диагностика.
На второ място – родители и близки на участниците в първата група дават своето съгласие децата им да прекратят позната терапевтична програма и да се доверят на нов, непознат подход, който за момента не може емпирично да им гарантира резултати.
На трето място е техническият въпрос – преформатирането на учебникът се осъществява на самостоятелната инициатива на Теодора Яръмова, без съдействие от страна на специалист или издателство “Просвета”.

В края на година се отчитат резултатите на четвъртокласниците, свързани с умението четене. И резултатите са впечатляващи! 
Теодора посочва:
“Използването на шрифт Adys оказва положително въздействие върху способността за четене и е ефективен, особено при ученици със сериозни затруднения в тази сфера.”
“След прилагането му се отчита облекчена четивна дейност с повишено разбиране, освен това се подобрява способността за усвояване и работа с текст.”
“Скоро след въвеждането на адаптираната “Читанка” цялостната мотивация за училищната работа се повишава.”
“Другото позитивно отражение е подобряването на способността за декодиране като цяло.”
“Методът влияе върху тяхната мотивация както за четене, така и за училищна работа като цяло.”

Отчетеният положителен резултат при прилагането на шрифт Adys в реалната му среда на употреба показва потенциала на прилагането му в по-широк мащаб. Идеята за създаване и прилагане на специализиран шрифт е на първо място постигане на качествени резултати в процеса на обучение чрез четене, а не единствено подобряване скоростта на самото четене при дислексици. По тази причина следва да се отбележи, че подхода на изследването е по-коректен за отчитане на ефективността му в сравнение с тестовете, отчитащи времетраене на прочитане и брой фиксации в текст. Особено положително е отчитането на по-позитивна нагласа към обучителния процес като цяло.

Резултатите от този доклад дават основание да се посочи, че шрифт Adys има доказана ефективност като асистираща технология за дислексици и улеснява четенето им. А какъв би бил цялостният ефект, ако шрифт Adys има широка употреба в учебния процес? Вярвам, че скоро ще имаме възможност да разберем.

По-късно имах възможност лично да се запозная с Теодора и да ѝ благодаря положения труд и старание, които доказват ефективността на Adys в реална среда!

източници:
Яръмова, Теодора. 2020. ‘Компенсиране на дислексия чрез преформатиране на учебници със специфичен шрифт’. Образование и изкуства: Традиции и перспективи: сборник с доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнина от рождението на проф. Г. Бижков. Университетско издателство ‘Св. Климент Охридски’. https://unipress.bg/obrazovanie-i-izkustva-traditsii-i-perspektivi

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email